توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران صورت گرفت؛ اعلام فراخوان اهدای میکروارگانیسم ها

ربات کشاورز: مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی بمنظور دسترسی جامعه علمی کشور به میکروارگانیسم های استاندارد یا دارای کاربرد صنعتی و آزمایشگاهی ازکلیه پژوهشگران کشور دعوت می کند ضمن اهداء سوش های میکربی خود و مشارکت در این طرح ملی، از خدمات و تخفیفات ویژه بانک میکروارگانیسم ها برخوردار شوند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، این مرکز بمنظور دسترسی جامعه علمی کشور به میکروارگانیسم های استاندارد یا دارای کاربرد صنعتی و آزمایشگاهی از کلیه پژوهشگران کشور دعوت می کند ضمن اهداء سوش های میکربی خود و مشارکت در این طرح ملی، از خدمات و تخفیفات ویژه بانک میکروارگانیسم ها به شرح ذیل برخوردار شوند.
۱-صدور گواهینامه اهداء با کد مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران به نام فرد یا مرکز اهداء کننده
۲- امکان بهره برداری از منابع اهداء شده به مرکز تا سه بار به صورت رایگان و
۳- امکان بهره برداری از سایر منابع میکربی مرکز تا دو بار به صورت رایگان
۴- بهره مندی از تخفیف ۱۰ تا ۳۰ درصدی در حوزه خدمات تخصصی شناسایی
بر طبق اعلام روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی، از اهدا کنندگان تقاضا می شود فرم مخصوص اهدای نمونه های زیستی را که بوسیله سایت مرکز قابل دسترسی می باشد تکمیل نموده و به مرکز ارسال نمایند. نمونه های میکربی در صورت تایید مرکز از اهداکنندگان دریافت و بعد از کنترل کیفی تکثیر و در اختیار جامع علمی کشور قرار می گیرند. صحت اطلاعات مربوط به نمونه های اهدایی به عهده افراد و یا مراکز اهدا کننده خواهد بود.

منبع: