معاون وزیر کار: جهاد دانشگاهی پروژه های ویژه توانمندسازی را در منطقه اجرا نماید

به گزارش ربات کشاورز لرستان معاون وزیر کار اظهار داشت: جهاد دانشگاهی پروژه های ویژه توانمندسازی مشاغل خُرد و خانگی را در منطقه اجرا نماید.
عیسی منصوری، امروز ۲۲ مهر، در جلسه با فرماندار رومشگان، اظهار نمود: قاعده کار ما این است که بازدیدهای ما از مناطق خیری داشته باشد.
وی ادامه داد: تا دو هفته آینده موضوعات بیان شده جمع بندی و با بازیگرهای مؤثر در اجرای آنها جلسات مشترکی اجرا شود.
منصوری عنوان کرد: بحث آبرسانی پروژه مهمی است و اهتمام می نماییم رایزنی هایی با وزارت نیرو داشته باشیم، اگر امکان پذیر باشد به دو روش می توان وارد کار شد.
معاون وزیر کار بیان کرد: توسعه صنعت حمل و نقل خیلی مهم می باشد، در ارتباط با وام نیز آن ذهنیتی که از کوهدشت و رومشگان دارم اینکه بخش عمده ای برای وثیقه رد می شود و باید حل شود.
وی افزود: به سبب اینکه می خواهیم میزان جذب استان بالا برود اگر یک شهر نتوانست اعتبار را جذب نماید پس توسط شهر دیگر جذب شود اشتباه است تا اختتام دوره سهمیه هر شهر جای خودش باقی بماند.
منصوری اضافه کرد: باید روستاییان را کمک نماییم که تجارت را یاد بگیرند و به آنها آموزش بدهیم تا توانمند شوند.
معاون وزیر کار عنوان کرد: یک کار توانمندسازی باید در شهرستان در بحث اشتغال روستاییان صورت گیرد، یک نفر مسئول دو شهرستان رومشگان و کوهدشت باشد.
وی ادامه داد: یک تسهیل باید ایجاد شود که یک نفر بعنوان نماینده بانک ها در شهرستان حضور پیدا کند.
منصوری عنوان کرد: جهاد دانشگاهی پروژه های ویژه توانمندسازی مشاغل خُرد و خانگی در منطقه اجرا کنند.

منبع: