انتصاب روسای دانشکده های دانشگاه علم و فرهنگ

با حکم رئیس دانشگاه علم و فرهنگ، روسای دانشکده های«علوم انسانی»، «هنر و معماری»، «فنی و مهندسی» و «علوم گردشگری» منصوب شدند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ طی احکام جداگانه ای که از طرف دکتر سیدسعید هاشمی- رئیس دانشگاه- صادر شد، دکتر سیدجواد حسین زاده به سمت «ریاست دانشکده علوم انسانی»، دکتر سیدمحمدمهدی اخوی یان به سمت «ریاست دانشکده هنر و معماری»، دکتر منوچهر جهانیان به سمت «ریاست دانشکده علوم گردشگری» و دکتر علی نیکخو به سمت «رییس دانشکده فنی و مهندسی» به مدت ۲ سال منصوب گردیدند.
تاکید بر ضرورت انتخاب شایسته مدیران گروه های آموزشی و اساتید مدعو در امتداد پاسخ کیفی به نیازها و خواسته های آموزشی و پژوهشی دانشجویان، تلاش در جهت توسعه کمی و کیفی کارهای علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی، تلاش در جهت توسعه کارهای بین المللی و همین طور تلاش در جهت توسعه کارهای کارآفرینانه بمنظور حصول الزامات دانشگاه کارآفرین از مهم ترین نکات اشاره شده در احکام صادره است.