مدیر شبکه آزمایشگاهی خبر داد: پشتیبانی از خرید تجهیزات ۶۷ آزمایشگاه به میزان ۱۵ میلیارد ریال

ربات کشاورز: خرید تجهیزات آزمایشگاهی ایران ساخت با هدف بازارسازی برای این محصولات با حمایت ۱۵ میلیارد ریالی شبکه آزمایشگاهی برای ۶۷ آزمایشگاه شتاب گرفت.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناری ریاست جمهوری برای توسعه زیرساخت آزمایشگاهی کشور، پشتیبانی از مراکز دارای شرایط برای خرید تجهیزات جدید را در برنامه حمایتی خود قرار داده است. رضا اسدی فرد مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، درباره این حمایت ها اظهار داشت: برمبنای نتایج ارزیابی عملکرد مراکز عضو که هر سال انجام می شود مجموعه هایی که از امکانات موجود خود بهتر بهره برده باشند، می توانند از حمایت شبکه برای خرید دستگاه های جدید بهره مند شوند. وی ادامه داد: این حمایت برای خرید دستگاه های ایرانی در قالب خرید از نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت پرداخت می شود و تا حالا ۶۷ آزمایشگاه عضو به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال از این حمایت ها بهره مند شدند. اسدی فرد اشاره کرد: در صورتیکه دستگاه مورد نظر آزمایشگاه، سازنده داخلی نداشته و آزمایشگاه برمبنای دستورالعمل حمایتی شبکه از شرایط لازم برخوردار باشد، قسمتی از هزینه خرید دستگاه در قالب تسهیلات با شرایط مناسب به آزمایشگاه پرداخت می شود.

منبع: