با مسئولیت هیات علمی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی بررسی شد سهولت اجرای برنامه خود مراقبتی سلامت میانسالان

ربات کشاورز: طرح کشوری بررسی سهولت اجرای برنامه خود مراقبتی سلامت میانسالان، با مسئولیت دکتر افسون آیین پرست، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی و به سفارش دفتر جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرا شد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، در پژوهشی که توسط پژوهشگران کشورمان انجام شد، اهمیت توجه به «برنامه خود مراقبتی سلامت میانسالان»، در جهت دهی صحیح منابع محدود حوزه سلامت و اثربخشی مداخلات سلامت مورد بررسی و تاکید قرار گرفت.

به گفته دکتر افسون آیین پرست، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی برنامه خود مراقبتی سلامت میانسالان با هدف ارتقا سلامت میانسالان کشور، توسط اداره سلامت میانسالان دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طراحی شده است. هم اکنون این طرح به صورت آزمایشی (پایلوت) در پنج دانشگاه علوم پزشکی کشور شامل دانشگاههای علوم پزشکی البرز، ایران، جیرفت، شیراز و لرستان اجرا شده است.

آیین پرست اضافه کرد: برنامه خود مراقبتی سلامت میانسالان تلاش می کند به جمعیت محدوده سنی ۳۰ تا ۵۹ ساله کشور کمک نماید تا سلامت خودرا در چند حوزه کلیدی شامل شیوه زندگی، بیماریهای قلبی و عروقی، مشکلات استخوانی و مفصلی، عوامل خطر سرطانها و سلامت روان به روشی علمی ثبت کنند، ارزیابی کنند و ارتقا بخشند. توسعه این برنامه به کل کشور نیازمند بررسی بیشتر برنامه، نیازمندی ها و اثرات آن در گروه هدف بود. در این راستا طرح پژوهشی “بررسی سهولت اجرای برنامه خود مراقبتی سلامت میانسالان” به بررسی قسمتی از این نیازمندی ها پرداخت.

دانشیار پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی در ادامه اظهار داشت: دستاوردهای این طرح در سه محور مقبولیت برنامه از دید گیرندگان خدمات، مقبولیت برنامه از دید ارائه دهندگان خدمات و کارسنجی و زمان سنجی فرآیندهای ارائه خدمت برنامه مورد بررسی قرار گرفته است.

به گفته آیین پرست، ابعاد مورد بررسی مقبولیت برنامه خود مراقبتی سلامت میانسالان از دید گیرندگان خدمات بسیار گسترده بوده اند. پاسخگویی به نیازهای سلامت، انطباق با شرایط گیرندگان خدمات، عوارض و منافع برنامه، مشارکت، فرآیندهای ارائه خدمت و رضایت از برنامه همچون این ابعاد هستند. همین طور در مطالعه مقبولیت برنامه از دید مدیران و ارائه دهندگان خدمات علاوه بر ابعاد فوق، ابعاد دیگری نیز مورد بررسی قرار گرفت که عبارت بودند از موانع مشارکت گیرندگان خدمات، منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه، فرآیندها و زیرساخت های برنامه و همپوشانی با سایر برنامه های حوزه سلامت. در مرحله کار سنجی و زمان سنجی نیز کل برنامه در سه پروسه تقسیم بندی شد که عبارت بودند از فراخوان، آموزش و خود ارزیابی که فراوانی و میانگبن زمان اجرای تمام فعالیت ها برآورد گردید.

وی در ادامه اظهار داشت: دستاورد های مطالعه نشان داد که این برنامه تاثیر قابل توجهی در ارتقاء دانش، نگرش و عملکرد میانسالان در مراقبت از خودشان داشته است. این برنامه علاوه بر بهبود دانش، نگرش و عملکرد افراد، در باورمندی میانسالان و قبول مسئولیت آنان در حفظ و ارتقاء سلامت خود نیز موثر بوده است که دستاورد مهمی در ارتقاء سلامت جامعه بشمار می رود.

به گفته آیین پرست، نتایج این مطالعه نشان داد در صورت تامین منابع لازم برای اجرای برنامه ؛شامل نیروی انسانی و منابع مالی؛ توسعه اجرای برنامه در سطح کشور با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود. دستاوردهای بخش کارسنجی و زمان سنجی برنامه در برآورد صحیح منابع مالی و انسانی مورد نیاز برای اجرای این برنامه راهگشا است. در امتداد تامین منابع، پیشنهاد گردید اقداماتی نیز برای جلب توجه و افزایش انگیزه مخاطبان برای شرکت فعال در برنامه اندیشیده شود تا مشارکت جمعیت هدف در برنامه به بالاترین سطح ممکن ارتقا داده شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی، آیین پرست اشاره کرد: ارزیابی ابعاد مداخلات و برنامه های سلامت، قبل از اجرای گسترده آن در سطح کشور، نقش مهمی در جهت دهی صحیح منابع محدود حوزه سلامت و اثربخشی مداخلات سلامت خواهد داشت و توجه به این مرحله در پیشبرد اهداف نظام سلامت بسیار موثر است.

منبع: