با حکم معاون وزیر بهداشت؛ رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت منصوب گردید

در حکمی از طرف معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور بعنوان رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت منصوب گردید.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از وزارت بهداشت، دکتر فرید نجفی در حکمی دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور را بعنوان رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب نمود. در این حکم آمده است: «با عنایت به تعهد تخصص و سوابق باارزش جنابعالی به سبب این ابلاغ بعنوان رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت منصوب می شوید. انتظار دارم با روحیه چابک و جهادی ضمن ساماندهی امور آن دفتر و حوزه های مرتبط به ویژه موارد مربوط به تسهیل کارهای دانشگاههای علوم پزشکی در حوزه فناوری و نوآوری فناوری با رویکرد حمایتی نسبت به موارد ذیل اقدام کنید: – طراحی تدوین و پسشنهاد برنامه ها و روش های نوین در پشتیبانی از توسعه فناوری سلامت در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور – ارزیابی نظارت و هدایت برنامه ها و کارهای حوزه فناوری در سطح ستاد و حوزه تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی کشور – توجه ویژه به استفاده از ظرفیت های تحقیقاتی فناورانه در مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی و غیر پزشکی با رویکرد مسئله محور و هدایت کارهای فناورانه به سمت نیازهای جامعه و نظام سلامت – تخصیص بودجه و منابع برمبنای رویکرد مبتنی بر برنامه و نظارت بر پروسه تخصیص و مصارف بودجه و منابع مبتنی بر عملکرد و سنجش – استفاده از ظرفیت فناوران و اعضای هیات علمی در تسهیل و هدایت زیرساخت ها در راه توسعه و قابلیت ها و پیشبرد اهداف و تحقق دانشگاه های نسل سوم – برنامه ریزی و نظارت بر کارهای حوزه فناوری سلامت و هدایت و راهبری نهادها و مجموعه های مرتبط – استفاده از همگرایی و هم افزایی میان سایر وزارتخانه ها و نهادهای بین بخشی و همین طور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف تحقق اهداف کلان نظام سلامت در حوزه فناوری سلامت – فراهم کردن زمینه های لازم جهت عملیاتی کردن چرخه علم تا ثروت و پروسه از ایده تا محصول و رویکرد پژوهش تا بازار با بهره گیری از ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی و سایر دانشگاه های کشور ضمن توجه به جایگاه باارزش بین المللی ایران» دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران است. قبل از این دکتر حسین وطن پور مسئولیت دفتر توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را برعهده داشت.