انتصاب سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان بوشهر

ربات کشاورز: بوشهر سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان بوشهر منصوب گردید.
محمدعلی گودرزی، رئیس موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاددانشگاهی با حکمی دکتر “محسن پرویز” را بعنوان سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان بوشهر منصوب نمود.
در این حکم آمده است: “نظر به تخصص و تعهد جنابعالی و به استناد موافقت کارگروه انتصاب واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر به سبب این ابلاغ بعنوان سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی بوشهر به صورت تمام وقت و موثر منصوب می شوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و موید باشید.”
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان بوشهر، «محسن پرویز» دانش آموخته مقطع دکترای تخصصی عمران و مدرس دانشگاه بوده و قبل از این بعنوان مدیر پژوهش جهاددانشگاهی بوشهر و دبیر اجرائی طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار استان بوشهر فعالیت نموده است.

منبع: