ورود پژوهشکده توسعه تکنولوژی به تکمیل حلقه فناوری ماشین ها و تکنولوژی های آبیاری

ربات کشاورز: پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با همکاری سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان و سازندگان داخلی، ضمن ایجاد شبکه فناوری، برای صدور خدمات فنی و مهندسی و ماشین های آبیاری به کشورهای منطقه بعنوان هاب صادرات تکنولوژی های آبیاری منطقه اقدام می کند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، سرپرست پژوهشکده توسعه تکنولوژی با اشاره به ۲۵ سال تجربه این پژوهشکده در زمینه تجهیزات و تکنولوژی های سامانه های نوین آبیاری اظهار داشت: بمنظور تکمیل حلقه نوآوری و فناوری این سامانه ها، پژوهشکده توسعه تکنولوژی در سال ۱۴۰۰ علاوه بر ادامه زمینه های فعالیت قبلی در این عرصه، در نقش رابط دانشگاه و صنعت بعنوان هاب فناوری تکنولوژی های آبیاری بین شرکت های دانش بنیان و نوآوران حوزه سامانه های نوین آبیاری و برای حمایت در جهت توسعه تکنولوژی و تولید صنعتی و تجاری سازی آنها اقدام می کند.

دکتر طباطبایی با اشاره به قسمتی از تجربیات پژوهشکده توسعه تکنولوژی در طول بیش از ۲۵ سال فعالیت دراین زمینه گفت: این پژوهشکده در زمینه تجهیزات و تکنولوژی های سامانه های نوین آبیاری همکاریهای مختلفی با وزارت جهاد کشاورزی داشته است.

همکاری مداوم با سازمان جهاد کشاورزی استان های مختلف کشور، مجری سامانه های نوین آبیاری، مجری طرح جامع شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و رودخانه های مرزی کشور و مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در زمینه تخصصی سامانه های نوین آبیاری قسمتی از سوابق تخصصی پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف طی سالیان گذشته می باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، عضو هیات علمی جهاددانشگاهی در ادامه اضافه کرد: پژوهشکده توسعه تکنولوژی بر طبق تجارب و دانش موجود و با اتکا به کارشناسان خبره و آزمایشگاه های خود و تجارب موفق گوناگون در صنایع خودروسازی، نفت، دفاع و تکنولوژی های آبیاری با شناخت از توان تولید داخل و ارتباطات سازنده با شرکت های مشاور و تولیدکنندگان ماشین ها و تجهیزات آبیاری، از آنجایی که پتانسیل دانشی همچون دانش طراحی، دانش موادی، اصول کیفی و استانداردسازی و دانش جذب و انتقال و توسعه تکنولوژی این سیستم ها در کشور وجود داشته و قابل ارتقا است، درصدد است بمنظور تکمیل حلقه نوآوری و فناوری، با ایجاد شبکه فناوری بمنظور همگرایی در این عرصه با همکاری سازمان اشتغال جهاد دانشگاهی و سازندگان داخلی و نسبت به صدور این فناوری ها به خارج از کشور با مدیریت تولید این فناوری ها با بهره گیری از ظرفیت کامل کشور و توانمندی جهادگران متخصص خود اقدام نماید.

گفتنی است، پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف طی ربع قرن فعالیت در زمینه تدوین دانش فنی، تدوین استانداردهای ملی، ارزیابی و ممیزی تولیدکنندگان، بازرسی فنی و کنترل کیفیت، آزمون و ارزیابی عملکرد انواع تجهیزات و سامانه های نوین آبیاری و تکنولوژی های این حوزه اقدام نموده و در حال فعالیت می باشد.

منبع: