ساخت گجتی هوشمند با کاربرد درمانی و سرگرمی توسط محققان کشور

به گزارش ربات کشاورز متخصصان در یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت گجتی هوشمند شده اند که جنبه درمانی و سرگرمی دارد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، هدست هوشمند یکی از محصولاتی است که توسط محققان کشور با تاکید بر علوم اعصاب ساخته شده است. البته اینترنت اشیا و هوش مصنوعی هم فناوری های به کار رفته در آن هستند.
این محصول را باید به شکلی یک رابط مغز و کامپیوتر به حساب آوریم. چون که سیســتمی مبتنــی بــر رایانــه اســت و ســیگنال های مغــز را بــا روش هــای متنوعــی اندازه گیــری و آن هــا را تجزیــه و تحلیــل می کند.
در ادامه این سیستم خصوصیت هایــی را از فعالیت هــای مغــزی اســتخراج و آن خصوصیت هــا را بــه خروجی هایــی تبدیــل کرده کــه بــرای جایگزیــن کردن، بازیابــی، تقویــت، تکمیــل یــا بهبــود عملکردهــای انســان بــه کار مــی رود.
این محصول، قــدرت تمرکــز افــراد را در سـنین متعدد بالا می برد و علاوه بر آن بـرای سـنین پاییــن بــه عنــوان اســباب بازی هوشــمند به کار می آید. کوچک و قابل حمل بودن از خصوصیت های آن است.
همچنین این محصول علاوه بر این که یک نرم افزار بومی است، ابزاری برای سنجش سطح سلامت و کمکی برای بهبود درمان هم به حساب می آید.
در ســاخت ایــن محصــول از علــوم اعصــاب، نوروفیدبــک و فنــاوری اطلاعات اســتفاده شــده اســت. بنابرایــن آن شــاهد همگرایــی فنــاوری اطلاعات و علــوم شــناختی هســتیم.

منبع: