تحقیقات جدید محققان پژوهشگاه رویان برای تشخیص و پیشبینی سرطان معده

به گزارش ربات کشاورز پژوهشگران پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی و بانک ملی تومور دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق به یافتن میکرو RNAهایی شدند که میتوان از آنها برای تشخیص و پیشبینی سرطان معده انسان استفاده نمود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر مرضیه ابراهیمی، دکتر مهناز عظیمی، دکتر مهدی توتونچی، دکتر فاطمه کمالی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی و بانک ملی تومور دانشگاه علوم پزشکی تهران در تحقیقاتی که نتایج آن در مجله بین المللی Gastroenterology and Hepatology به چاپ رسیده است، موفق به یافتن میکرو RNAهایی شدند که میتوان از آنها برای تشخیص و پیشبینی سرطان معده انسان بهره برد.

سلول های بنیادی سرطانی زیرگروهی از سلول های توموری هستند که توان خودنوزایی، متاستاز (مهاجرت سلول های سرطانی از اندامی به اندام دیگر) و مقاومت در مقابل درمان را دارند. تنظیم عملکرد این سلول ها و مهار تغییر از فرم اپی تلیالی به مزانشیمی که امکان متاستاز را فراهم می آورد یکی از نگاههای مهم برای درمان یا مهار سرطان است.

در واقع میکرو RNAها، بعنوان تنظیم کننده بعضی از خصوصیت های سلولی، مانند خودنوزایی، متاستاز و مقاومت به داروها، می توانند هدف مناسبی برای تشخیص و درمان سرطان باشند. به دنبال یافتن میکرو RNA ای که هم در خودنوزایی و هم در متاستاز سلول های سرطان معده نقش داشته باشد، دکتر مرضیه ابراهیمی، دکتر مهناز عظیمی، دکتر مهدی توتونچی، دکتر فاطمه کمالی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان و بانک ملی تومور دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشی طراحی کردند که طی آن، نخست با مرور مقالات، ژن های در رابطه با پرتوانی و تغییر اپی تلیال به مزانشیم انتخاب شدند.

سپس ژن هایی که هدف میکرو RNAها هستند را از میان آنها انتخاب کردند. در نهایت، الگوی بیان میکرو RNAها و ژن های انتخاب شده در گاسترواسفیرها (کره های سلولی که در شرایط آزمایشگاهی از سلول های سرطان معده تولید می شوند)، بعنوان مدل آزمایشگاهی سرطان معده، مورد بررسی قرار گرفتند.

بر مبنای اعلام پژوهشگاه رویان، نتایج این پژوهش که در مجله بین المللی Gastroenterology and Hepatology به چاپ رسیده است، نشان داد که افزایش بیان miR-200c-3p و miR-520c-3p در تومورهای درجه سه(grade III) مشاهده می شود.
همینطور افزایش بیان miR-200c-3p و miR-520c-3p و کاهش بیان miR-34a-5p در تومورهای درجه دو دیده شد. هم زمانی جالب توجهی میان افزایش بیان miR-200c-3p و miR-520c-3p و افزایش بیان ژن های OCT4 و NOTCH1 در تومورهای درجه سه وجود داشت.
بررسی شبکه برهمکنش های پروتئین-پروتئین نشان داد تغییر از حالت اپی تلیالی به مزانشیمی به وسیله فعال شدن پرتوانی، با کمک ژن های میانی هسته تنظیم کننده شامل CTNNB1، CTNND1، MAML1، KAT2A و MAML3 تحریک می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش بیان miR-200c-3p و miR-520c-3p می تواند بر پرتوانی و متاستاز سلول های بنیادی سرطانی معده تاثیر گذارد. ازاین رو میتوان از آنها بعنوان عامل تشخیص و پیشبینی بهره برد.

منبع: