فعالیت ۵ شتابدهنده تخصصی زیست فناوری برای تولید محصولات

بنا بر اعلام معاونت علمی و فناوری ۵شتابدهنده حوزه زیست فناوری بیش از سایر شتابدهنده ها در تولید محصولات بیوتکنولوژی تاثیر گذاشته اند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، شتابدهنده ها یکی از بازیگران زیست بوم فناوری هستند که به استارت اپ ها کمک می کنند تا مسیر تولید محصولات فناورانه برای آنها هموار شود. ۵ شتابدهنده تخصصی با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تولید محصولات این حوزه را رونق داده اند. این شتابدهنده ها خدمات مختلف مانند مشاوره، حمایت های مالی، مکان استقرار را ارائه می دهند. گرچه تعداد شتابدهنده های این حوزه بیشتر از این تعداد است اما این ۵ شتابدهنده فعالیت پررنگ تری را داشته اند.