با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی برگزار می شود؛ دوره های آموزشی توسعه دانش و مهارت های مدرسان بازآفرینی شهری پایدار

دوره های آموزشی توسعه دانش و مهارت های مدرسان بازآفرینی شهری پایدار با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی و شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار می گردد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر حمید رمضانی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و مدیر طرح ” توسعه دانش و مهارت های مدرسان بازآفرینی شهری پایدار” در ارتباط با برگزاری این دوره های آموزشی اظهار داشت: رویکرد آموزش مدرسان (TOT; Training of Trainers)، به منظور آموزش مدرسان جدید (و کم تجربه تر) به وسیله مدرسان با تجربه در یک مهارت یا زمینه خاص طراحی می گردد. در این برنامه ها عموما به جای انتقال مفاهیم و ادبیات نظری صرف، بیشتر به انتقال” ایده ها و تجربیات ” پرداخته می شود. برنامه های آموزشی TOT می تواند مدرسانی با مهارت تعلیم دهند که آنها هم به دیگران این دانسته ها را به بهترین شکل آموزش دهند. با سرمایه گذاری در TOT میتوان ظرفیت سازی برای تاثیرگذاری پایدار بر پروژه ها و برنامه ها ایجاد کرد.
دکتر رمضانی اضافه کرد: فرایند اجرای دوره TOT در چهار گام ارزیابی، طراحی، برگزاری و پایش برنامه ریزی شده است. درگام اول یک بررسی در ارتباط با برنامه های آموزشی و ترویجی ( برگزار شده در سالهای اخیر) با هدف شناخت نیازها و کاستی ها انجام شده است. بر این اساس یک بانک اطلاعاتی یکپارچه (DB) از برنامه های آموزشی گردآوری و دسته بندی شده، و در ارتباط با سیاستگذاری های آموزشی شرکت بازآفرینی شهری ایران، ارکان برنامه های بازآفرینی شهری پایدار، محورهای آموزشی و… ارزیابی شده است. در گام دوم بر مبنای لزوم های برنامه ای و نیازها و کاستی های آموزشی ستادهای استانی و شهرستانی بازآفرینی شهری پایدار از راه نظرسنجی نیازهای آموزشی احصاء خواهد شد. سپس منطبق بر نیازها، عناوین آموزشی، مدرسان و محتوای مربوطه تهیه می گردد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی تصریح کرد: در گام سوم نظام نامه آموزشی دوره ها (کلیات سرفصل ها و الزامات شرکت در دوره ها، ساختار اجرایی دوره ها، شرایط دریافت گواهی، نحوه ثبت نام و…) تهیه و فراگیران ثبت نام خواهند شد. بعد از برگزاری، در گام چهارم، دوره ها پایش می گردد که شامل ارزیابی بازخوردها و فرآیندهای اجرایی، موانع و مشکلات و… است. بدین منظور که از موفقیت ها و آموزه های دوره های پیشین استفاده و نقاط ضعف آنرا در دورهای بعدی و یا در مراحل بعدی رفع کنند. هم اکنون در مرحله دوم از این پروژه قرار گرفته ایم.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، وی تاکید کرد: منطبق با سیاستگذاری های آموزشی و ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران، هدف کلان این برنامه «توسعه دانش و مجموعه مهارت های مدرسان برنامه های آموزشی و ترویجی برنامه های بازآفرینی شهری پایدار»است. سایر اهداف همسو شامل توسعه دانش و توان افزایی مدرسان بومی در هر استان در انطباق با اهداف برنامه های بازآفرینی شهری پایدار؛ تدوین محتوای آموزشی هدفمند و استاندارد بر مبنای سیاستگذاری های آموزشی و برنامه ای؛ یکپارچه سازی محتوا و قرائت های مختلف پیرامون مفاهیم و برنامه های بازآفرینی شهری پایدار؛ آموزش موثر و نافذ از راه مدرسان برآمده از دوره های TOT است. در این دوره ها تلاش می شود با آموزش مدرسان بومی در هر استان، ظرفیت سازی لازم برای آموزش و ترویج کارآمد ایجاد گردد.

منبع: