مقایسه ایمنی زایی دوز یادآور واکسن کووپارس با سینوفارم

سخنگوی پروژه واکسن رازی کووپارس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از شروع بررسی ایمنی زایی دوز یادآور این واکسن آگاهی داد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از موسسه تحقیقات و واکسن سازی رازی، دکتر محمد حسین فلاح مهرآبادی با اشاره به لزوم تزریق دوز یادآور به دریافت کنندگان واکسن های کرونا در کشور اظهار داشت: بررسی ایمنی زایی و بی خطری دوز یادآور واکسن رازی کووپارس در مقایسه با دز یادآور واکسن سینوفارم شروع شده است.
سخنگوی پروژه واکسن رازی کووپارس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی درباره شرایط مشارکت در مطالعه تصریح کرد: افراد واجد شرایط باید ۳ تا ۶ ماه از دوز دوم واکسن سینوفارم آنها گذشته باشد. البته در این مطالعه افراد واکسینه شده با واکسن سینوفارم بعنوان دوز یادآور یک نوبت واکسن دریافت می کنند و اختصاص افراد بصورت تصادفی در یکی از دوگروه دریافت کننده واکسن نوترکیب پروتئین اسپایک کووید-۱۹ تولید موسسه رازی و گروه دریافت کننده واکسن سینوفارم خواهد بود.
فلاح مهرآبادی اضافه کرد: افرادی که ۴ تا ۶ ماه از دوز دوم واکسن های رازی کووپارس، آسترازنکا، پاستوکوک و اسپوتنیک آنها گذشته باشد هم واجد شرایط شرکت در مطالعه هستند و این افراد فقط واکسن رازی را بعنوان دوز یادآور دریافت خواهند کرد.