پسماندهای الکترونیک با راهکارهای فناورانه بازیافت می شود

به گزارش ربات کشاورز محققان در صدد هستند در چارچوب یک پروژه، پسماندهای الکترونیک را بازیافت کنند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، بر مبنای آمارهای موجود، هر ایرانی در سال به صورت میانگین حدود ۸ کیلوگرم پسماند الکترونیک تولید می کند. پسماندهای الکترونیک هر چند که به لحاظ مقدار، تنها ۲ درصد از کل مقدار پسماند را می سازند اما به لحاظ آلودگی، منشاء ۷۰ درصد آلودگی ها هستند.
متاسفانه در طول سالیان اخیر، تدبیری در جهت برخورد با این پسماند پیچیده و بسیار خطرناک صورت نگرفته است.
با توجه به لزوم مدیریت این پسماندها و عرضه راهکارهای فناورانه برای بازیافت و استخراج فلزات گران بها، راه اندازی یک سیستم پایلوت بازیافت اصولی پسماندهای الکترونیک اجرا شده است.
پس از انجام موفق طرح در فاز آزمایشگاهی و نتایج مثبت تست های انجام شده، فاز نیمه صنعتی آن بوسیله ی یک شرکت فناور در پارک علم و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین اجرا شده و برنامه ریزی های لازم برای توسعه در سطح سایر استان ها در حال انجام می باشد.
اجرای فاز پایلوت بگونه ای است که بعد از آخر این طرح، امکان گسترش آن به شکل صنعتی در سرتاسر کشور فراهم می شود.
از مهم ترین مزیت های این روش که در دو فاز جداسازی فیزیکی و شیمیایی انجام می شود، میتوان به حذف کوره، کاهش پساب، افزایش سرعت فرایند، بازگشت پلاستیک بوردها به چرخه استفاده مجدد و افزایش ظرفیت دریافت پسماند اشاره نمود.
با این طرح که توسط شرکت چرخه سبز بازیافت الکترونیک (رینو) در حال انجام می باشد، فناوری جداسازی فیزیکی بوردهای الکترونیکی بدون احتیاج به کوره در راه توسعه قرار گرفته و کسب و کارهای نوینی در مورد مدیریت و بازیافت پسماندهای الکترونیکی ایجاد می شود.
طرح انتقال و بومی سازی فناوری های در رابطه با بازیافت و امحاء پسماند الکترونیک، ضمن رونق فرهنگ سازی روش های صحیح جمع آوری پسماندهای الکترونیکی، فناوری فرایند جداسازی شیمیایی استخراج فلزات گرانبها را توسعه می بخشد.
این طرح با حمایت کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با تاکید بر توان متخصصان جوان داخلی، در راه اجرا قرار دارد.