در نظرسنجی ایسپا مورد بررسی قرار گرفت داشتن فرزند موجب خوشبختی زوجین می شود؟

نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) درباب فرزندآوری نشان می دهد،  ۶۸.۴ درصد پاسخگویان، داشتن فرزند را سبب خوشبختی زوجین می دانند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در دیماه ۱۴۰۰ با شیوه مصاحبه تلفنی و جامعه آماری کلیه شهروندان ۱۸ سال به بالای ساکن در مناطق شهری و روستایی کشور و تعداد نمونه ۱۵۸۴ نفر، نظرسنجی را با موضوع فرزندآوری اجرا کرد. ۵۰.۲ درصد پاسخگویان این نظرسنجی مرد و ۴۹.۸ درصد زن بودند و ۲۵.۹ درصد پاسخگویان در رده سنی ۲۹-۱۸ سال، ۴۷.۶ درصد در رده سنی ۴۹-۳۰ سال و ۲۶.۴ درصد در رده سنی ۵۰ سال و بالاتر قرار داشتند. همینطور ۶۰ درصد گروه نمونه فاقد تحصیلات دانشگاهی و ۳۹.۲ درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بودند؛ ۷۴ درصد پاسخگویان در نقاط شهری و ۲۶.۰ درصد در روستاها سکونت داشتند.

نتایج این نظرسنجی نشان داد، از هر ۱۰ نفر افراد بالای ۱۸ سال حدودا ۷ نفر بر این باورند که داشتن فرزند سبب خوشبختی زوجین می شود؛ ۶۸.۴ درصد داشتن فرزند را سبب خوشبختی زوجین دانسته اند، در مقابل ۲۸ درصد وجود فرزند را موجب خوشبختی زوجین نمی دانند. ۳.۵ درصد نیز نسبت به این سؤال اظهار بی اطلاعی کرده اند.

مردان (۷۲.۶ درصد) بیشتر از زنان (۶۴.۳ درصد) اعتقاد دارند که داشتن فرزند موجب خوشبختی زوجین می شود. افراد ۵۰ ساله و بیشتر (۷۲.۸ درصد) بیشتر از دیگر گروههای سنی معتقدند که فرزند داشتن، خوشبختی زوجین را به همراه خواهد داشت.

در میان افرادی که تحصیلات کمتر از دیپلم داشتند (۷۴.۸ درصد) نسبت به افراد دارای دیپلم (۶۹ درصد) و افراد با تحصیلات دانشگاهی (۶۳.۱ درصد)، این تفکر که فرزند داشتن موجب خوشبختی زوجین می شود، قوت بیشتری دارد. این عدد در میان افراد ساکن در شهرها (۶۵.۵ درصد) و در میان روستاییان (۷۶.۷ درصد) است.

میانگین تعداد فرزندان مناسب برای یک خانواده از نظر پاسخگویان ۲.۲۲ فرزند بود. همینطور ۱۲ درصد نداشتن فرزند را مطلوب می دانند. ۲۰.۷ درصد یک فرزند، ۳۲.۷ درصد دو فرزند، ۱۶ درصد سه فرزند، ۱۱.۶ درصد چهار فرزند و ۵.۶ درصد پنج فرزند و بیشتر را برای یک خانواده مطلوب دانستند. ۱.۴ درصد به این سؤال پاسخی ارائه ندادند. میانگین تعداد فرزندان مناسب برای یک خانواده از نظر پاسخگویان ۲.۲۲ فرزند است.

میانگین تعداد فرزندان مطلوب از نظر مردان (۲.۳۲ فرزند) و برای زنان (۲.۱۲ فرزند) است. میانگین فرزند در بین افراد ۵۰ ساله و بیشتر (۲.۵۶ فرزند) بالاتر از دیگر گروههای سنی است. پاسخگویان متاهل (۲.۳۳ فرزند) تعداد فرزندان بیشتری را نسبت به مجردها (۱.۹۶) مطلوب می دانند.