معاون بنیاد ملی نخبگان مطرح کرد؛ لزوم ارتباط دانش بنیان ها با محققان طرح های بنیاد ملی نخبگان

به گزارش ربات کشاورز معاون آینده سازان بنیاد ملی نخبگان به ضرورت برقراری ارتباط هدفمند میان شرکتهای دانش بنیان و خلاق با طرح های بنیاد ملی نخبگان در سایه همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکید نمود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از بنیاد ملی نخبگان، محمدصادق موحد معاون آینده سازان بنیاد ملی نخبگان در نشست کارگروه همفکری بنیاد نخبگان اظهار داشت: در برنامه های سالهای اخیر بنیاد ملی نخبگان بخصوص در حوزه های دانشجویی، فعالیتهای بسیاری صورت گرفت که در این میان بنیاد کوشیده با عنایت به شرایط جدید بر معیارهای تازه شناسایی متمرکز شود و درگاه های غیرمستقیم برای این امر ایجاد نماید تا در ادامه مسیر، توانمندی دانشجویان در چارچوب طرح های مختلف افزایش پیدا کرده و مهارت افراد هم در مرز دانش و هم در بحث کارآفرینی تقویت شود. وی با بیان پیشنهادی اظهار داشت: دانشجویان فعال در هسته های پژوهشی مساله محور در طرح احمدی روشن، با تعریف ساز و کاری مشخص در سایر فضاهای مرتبط به کارگرفته شوند تا با افزایش حس اثرگذاری و مسئولیت پذیری در دانشجویان، دانشگاه به حرکت خود در راه اعتلای کشور ادامه دهد. موحد در ادامه، با عرضه توضیحاتی درباره طرح های بنیاد بر ضرورت برقراری ارتباط هدفمند میان شرکتهای دانش بنیان و خلاق با مشمولین این طرح ها در سایه همکاری و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد.نقش آفرینی نخبگانی در معاونت علمیحسین اسفندیاری معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی به تاریخچه شکل گیری معاونت علمی اشاره نمود و اظهار داشت: نباید فاصله ای میان برنامه های معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان وجود داشته باشد. لازم است نقش نخبگان در برنامه هایی معاونت پررنگ تر شود و بالعکس برنامه های معاونت در بنیاد مورد توجه قرار گیرد.شبکه سازی برای متخصصصان غیربومیدر بخش دیگری از این نشست، علی حسینی معاون مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی اظهار داشت: در سامانه همکاری با متخصصان غیرمقیم، از میان ۱۰۰۰۰ نفر که بر روی سامانه ثبت اطلاعات کرده اند، ۳۰۰۰ نفر از ۱۰۰دانشگاه برتر دنیا هستند. مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری کوشیده پل ارتباطی با این افراد باشد اما امکان رصد فعالیت افراد پس از بازگشت برای ما وجود ندارد. وی ادامه داد: در چندین جلسه هم اندیشی که سبب آشنایی ای متخصصان با یکدیگر شد، تیم های خوبی شکل گرفت، اما هنوز شبکه ارتباطی میان آنها شکل نگرفته که بنیاد ملی نخبگان می تواند با برنامه ریزی، نیازسنجی و شبکه سازی نکته مغفول مانده که ایجاد شرایط هویت بخشی و هویت سازی برای این متخصصان است را فراهم آورد. وی اظهار داشت: بنیاد نخبگان میتواند امکان حضور آنها در سایر پروژه ها را فراهم و از پتانسیل آنها استفاده نماید تا از این طریق علاوه بر تأمین مالی، احساس تاثیرگذاری بر جامعه سبب ایجاد رضایت خاطر در متخصصان شود. البته پیش تر هم در طرح شهید احمدی روشن ۱۵ نفر از کسانی که به کشور بازگشتند همچون مدیرگروه های این هسته ها بودند و در طرح پشتیبانی از سرآمدان علم و فناوری هم متخصصان مورد حمایت بنیاد قرار گرفتند.

منبع: