رئیس جهاددانشگاهی استان: فرهنگ غنی کردستان باید در کشور و آن سوی مرزها انعکاس پیدا کند

کردستان رئیس جهاد دانشگاهی استان کردستان اظهار داشت: آنچە کە در نمایشگاە دستاوردها و محصولات طرح توسعە مشاغل خانگی بیشتر از هرچیزی بە چشم می خورد، فرهنگ غنی استان کردستان است که باید در کشور و فراسوی مرزها هم انعکاس پیدا کند.
اکبر اسدی امروز (۷اسفند) در افتتاحیە نمایشگاە دستاوردها و محصولات طرح توسعە مشاغل خانگی با اشارە بە اینکە این نمایشگاە بە لحاظ فرمت و ساختار نتوانستە حق مطلب را ادا کند؛ اظهار نمود: در پشت غرفەهای حاضر در این نمایشگاە، انسان های بزرگ و باارادە و باپشتکار و قائم بە خودی قرار دارد کە در تلاش هستند چرخ های اقتصادی استان و کشور را بە سرعت بە حرکت درآورند.
وی اظهار داشت: کارآفرینان نە تنها برای خود امرار معاش می کنند، کە بە نوعی برای افراد دیگر هم اشتغالزایی کردە و بە اقتصاد، رونق تولید و اشتغالزایی کشور کمک می کنند.
رییس جهاددانشگاهی استان کردستان بیان نمود: آنچە کە در این نمایشگاە بیشتر از هرچیزی بە چشم می خورد، فرهنگ غنی استان کردستان است کە لازم است این مهم در کشور و در فراسوی مرزها نیز، انعکاس پیدا کند.
وی با اشارە بە اینکە یکی از درخواست های مسؤلان و مدیرکل های اتاق بازرگانی، صادر کردن محصولات بە آن سوی مرزها است؛ اظهار داشت: یکی از خصوصیت ها و پتانسیل های استان کردستان، مرزی بودن آن است کە دارای مزیت های بسیاری برای صادرات محصولات بە آن سوی مرزها است.
اسدی در مورد طرح نوین مشاغل خانگی اظهار داشت: این طرح ابتدا در ستاد اشتغال کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در سال ۱۳۹۶ بر حسب نیاز بە ادارە تعاون، کار و رفاە اجتماعی سپردە شد و در نهایت ادارە تعاون، کار و رفاە اجتماعی با مجموعە جهاد دانشگاهی بە عنوان یک نهاد توسعەای، دانش بنیان و پیشرو ارتباط برقرار کرد.
وی اضافە کرد: در سال ۹۸ تعداد ۹ استان بعنوان پایلوت اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در کشور عرضه شدند که استان کردستان هم در جمع این استان ها قرار داشت.
رییس جهاددانشگاهی استان کردستان، اظهار داشت: بازخورد مناسب اجرای این طرح در استان کردستان و هشت استان دیگر، مسؤلان امر را بر این واداشت کە این طرح در ۳۱ استان کشور اجرایی کند.
اسدی با اشاره به اینکه سهمیه استان کردستان در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در فاز اول۲۶۰۰ نفر بود، تصریح کرد: در مرحله اول این طرح، ۵۵۲۶ نفر متقاضی در سامانه ثبت نام کردند.
وی اضافە کرد: بعد از ارزیابی های اولیە متقاضیان حدود ۴۸۰۷ نفر مورد تائید قرار گرفتند و بعد از استعدادسنجی ۲۸۴۹ نفر مورد پذیرش قرار گرفتند.
رییس جهاددانشگاهی استان کردستان، ادامە داد: آموزش های تخصصی و عمومی برای افراد پذیرفتە شدە در نظر گرفتە شد و قریب بە ۳۱ کارگاە عمومی مشاوره و ۲۹ کارگاە مهارتی تخصصی برای این افراد برگزار شد.
اسدی، ضمن اشاره به این که در مجموع در مرحلە اول این طرح، ۲۶۰۷ نفر اتصال بە بازار صورت گرفتە است، ادامە داد: فاز دوم طرح توسعه مشاغل خانگی با سهمیه ۴۰۰ نفر برای این استان آغاز به کار کرد که در ثبت نام اولیه تعداد ۱۱۶۰ نفر توانستند در سامانه مشاغل خانگی ثبت نام کنند.

وی خاطرنشان کرد: بعد از ارزیابی های اولیه و صحت سنجی و برگزاری کارگاەهای آموزشی و مهارتی در نهایت ۶۸۸ نفر بە بازار کار اتصال پیدا کردند.

منبع: