در مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران محقق شد؛ دستیابی به سویه های مخمری با پتانسیل پروبیوتیکی از نمونه های سنتی کفیر ایران

ربات کشاورز: ربات کشاورز: پژوهشگران بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در پژوهشی به بررسی فلور مخمری نمونه های سنتی کفیر استانهای کشور پرداخته و به سویه های مخمری با پتانسیل پروبیوتیکی از نمونه های سنتی کفیر بر پایه شیر تولیدی استانهای مختلف کشور رسیدند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر شقایق نصر، عضو هیات علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران درباب این سویه های مخمری اظهار داشت: کفیر بر پایه شیر، یک نوشیدنی تخمیری با ترکیب پیچیده ای از فلور میکروبی یوکاریوتی و پروکاریوت است که خصوصیات فراسودمند بسیاری به آن نسبت داده می شود.

نصر اضافه کرد: پژوهشگران مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در یک مطالعه، به بررسی فلور مخمری نمونه های سنتی کفیر از استانهای مشهد، زنجان و تهران پرداختند. در این پژوهش 26 سویه مخمری به دست آمد. شناسایی مولکولی این ایزوله ها نشان داد جنسهای غالب شامل اعضای جنس کلورومایسس، ساکارومایسس و پیچیا بوده اند.

وی در ادامه اظهار داشت: در گام بعدی این پژوهش، ایزوله های جداسازی شده بر طبق استاندارد ملی ارزیابی خواص پروبیوتیکی برون تن شماره 19459 و با بررسی قابلیت رشد آنها در دمای 37 درجه سانتی گراد، عدم توانایی در انجام فعالیت همولیتیک، تحمل شرایط اسیدی دستگاه گوارش، تحمل غلظت نرمال نمک های صفراوی در دستگاه گوارش، تحمل آنزیم های هضم کننده موجود در دستگاه گوارش (پپسین و تریپسین) مورد ارزیابی قرار گرفتند. قابلیت اتصال آنها بوسیله ارزیابی برهمکنش سلول های مخمری با ترکیبات مختلف مانند n- هگزادکان، زایلن، کلروفرم و اتیل استات مورد سنجش قرار گرفت. علاوه بر آزمون های ذکر شده قابلیت سلول های مخمری در تجمع خودبخودی (اتو اگریگیشن) و نیز توانایی اتصال این سلول ها به رده سلولی دستگاه گوارش Caco-2 مورد بررسی قرار گرفت.

عضو هیات علمی مرکز بیان کرد: یافته های این پژوهش نشان داد از مجموع 26 سویه بررسی شده، سه سویه ساکارومایسس سرویزیه و یک سویه پیچیا فرمنتانس خاصیت های مناسب از جهت بقا در وضعیت دستگاه گوارش، تحمل دمای بدن انسان و قابلیت اتصال به سلول های دستگاه گوارش را دارا هستند و کاندید مناسبی برای معرفی به عنوان سویه مخمری پروبیوتیک محسوب می شوند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، یافته های این پژوهش که در مجله معتبر Letters in Applied Microbiology به چاپ رسیده است، بیان کننده این مساله است که سویه های کاندید در گام بعدی باید از نظر عدم دارا بودن ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی مورد ارزیابی قرار گیرند تا برای ارزیابی های فراتر، وارد بخش آزمون های میدانی شوند. چنانچه این سویه ها، آزمون های فوق را با موفقیت پشت سر بگذارند، مسیر آنها برای ورود به صنعت پروبیوتیک کشور هموارتر خواهد شد.