تعداد پردیس های بین المللی فناوری و نوآوری افزایش خواهد یافت

به گزارش ربات کشاورز، بنا بر اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۲ پردیس بین المللی فناوری و نوآوری به ۱۰ پردیس اضافه می شود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، افزایش تعداد پردیس های علم و فناوری از ۲ به ۱۰ مورد یکی از مواردی است که در آیین نامه های قانون جهش تولید دانش بنیان بر آن تاکید گردیده است. قانونی که به دنبال رفع موانع توسعه کسب وکارهای دانش بنیان و خلاق و تزریق توانمندی دانشی و تخصصی نخبگان، سرآمدان علمی، فناوران و کارآفرینان به صنایع مختلف و شتاب دادن به روند توسعه علمی و اقتصادی کشور است. یکی از وزارت خانه هایی که با ابلاغ آیین نامه های اجرایی قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب هیأت وزیران مأموریت یافته تا نیروهای دانشگاهی و دانشی را به این قانون متصل کند؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که موظف شده برای تقویت دیپلماسی علمی، فناوری و نوآوری؛ زمینه ایجاد و راه اندازی پردیس های بین المللی فناوری و نوآوری را فراهم آورد. این کار را هم با همکاری وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام دهد و زیرساخت های را برای ایجاد پردیس های بین المللی فناوری و نوآوری و پارک های علم و فناوری فراهم آورد. در این آیین نامه به افزایش تعداد پارک های علم و فناوری و پردیس های فناوری و نوآوری خصوصی از ۲ به ۵ مورد هم توجه ویژه ای دارد. اجرای این قانون با ابلاغ آیین نامه اجرایی آن در کمتر از ۳ ماه از تصویب قانون؛ یک اتفاق منحصر به فرد و خبری خوش برای بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری بود. مفادی که در این قانون تصویب شده، به توسعه بخش های مختلف زیست بوم فناوری و نوآوری از بخش های سرمایه گذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانش بنیان و خلاق با استفاده از اختیارات معاونت علمی و فناوری کمک می نماید.

منبع: