انتشار کتابی در حوزه قوانین و راهنماهای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران

ربات کشاورز: کتاب «مجموعه قوانین، دستورالعمل ها و راهنماهای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران» توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر گردید.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، تالیف و گردآوری این کتاب به عهده دبیرخانه کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بوده و احسان شمسی گوشکی و ژیلا صدیقی، نظارت علمی این کتاب را بر عهده داشتند.

در این کتاب در ۶ بخش «اسناد در رابطه با فعالیتهای کارگروه/کمیته های اخلاق در پژوهش»، «اسناد در ارتباط با پژوهش های در رابطه با انسان»، «اسناد در ارتباط با پژوهش های تحت نظارت سازمان غذا و دارو»، «اسناد در ارتباط با کار با حیوانات آزمایشگاهی»، «اسناد در ارتباط با اشتراک گذاری و انتشار آثار پژوهشی» و «سایر اسناد ملی و بین المللی مرتبط» تالیف شده است.

در این کتاب، اسنادی مانند راهنمای کارآزمایی های بالینی در جمهوری اسلامی ایران، پژوهش بر سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، پژوهش های علوم پزشکی در رابطه با ایدز، راهنماهای داروهای تحقیقاتی، راهنمای مطالعات فرآورده های بیولوژیک مانند واکسن، کارآزمایی های بالینی بیماری کووید-۱۹، ساخت واکسن کووید-۱۹، استفاده از حیوانات آزمایشگاهی و… گردآوری شده اند.

در مقدمه این کتاب آمده است:

اگرچه استانداردهای اخلاق در پژوهش توسط نهادهای مختلف بین المللی عرضه می شوند، خیلی از کشورها ازجمله ایران بر مبنای شرایط ویژه خودشان به تدوین و تصویب راهنماها و مستندات ملی اقدام می کنند. در این خصوص و با عنایت به نیاز موجود، کتاب «مجموعه قوانین، دستورالعمل ها و راهنماهای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران» بعنوان مرجعی معتبر برای دسترسی به مستندات ملی مرتبط گردآوری شده است.