تمدید حکم رئیس سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

به گزارش ربات کشاورز، دکتر مسعود حبیبی با حکم رئیس جهاد دانشگاهی در سمت خود بعنوان رئیس سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران ابقا شد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر حسن مسلمی نائینی، رئیس جهاد دانشگاهی در حکمی دکتر مسعود حبیبی را برای مدت دو سال در سمت خود بعنوان رئیس سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران ابقا کرد.
در متن این حکم آمده است: «امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری و همدلی همه جهادگران عزیز در انجام وظایف محوله و توسعه کمی و کیفی فعالیتهای آن سازمان موفق باشید.»

منبع: