فومی که محیط زیست و زخم را پاک نگه می دارد

به گزارش ربات کشاورز، محققان دانشگاه جورجیا ماده ای ابداع نموده اند که می تواند عفونت های ناشی از دستگاههای پزشکی ایمپلنت شده در بدن را کم کند و به پاکسازی فجایع محیط زیستی مانند نشتی نفت کمک کند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، پژوهشگران ماده جدید را با یک چاقوی سوییسی اسفنجی مقایسه کرده و آنرا آب گریز معرفی کرده اند. هیتش هاندا یکی از استادیاران دانشگاه جورجیا در این زمینه می گوید: ایجاد یک سطح چند کاربردی چالش بسیار بزرگی است. می توان سطحی ابداع کرد که فقط آنتی میکروبال باشد یا می توان سطحی را ساخت که از لخته شدن خون پیشگیری کند. ساخت موادی که ضد لختگی، آنتی میکروبال و ضد رسوب باشند نسبت به استانداردهای فعلی بسیار بهتر است. پژوهشگران برای مهندسی مواد از یک فوم سخت استفاده و سپس نانوپلاکت های گرافن رسانای الکتریکی آبگریز (یا دافع آب) و میکروذرات مس باکتری کش آبگریز را به آن اضافه کردند. در آزمایش هایی که با باکتری «ای. کولای» انجام شد، پژوهشگران متوجه شدند ماده حاصل نسبت به یک پلیمر ساده ۹۹.۹ درصد بیشتر باکتری را کم می کند. هاندا می گوید: دستگاه های پزشکی فعلی در معرض آلودگی قرار دارند. هنگامیکه هرگونه دستگاه پزشکی در بدن قرار می گیرد، پروتئین ها نخست به سطح آن می چسبند و مانند چسبی عمل می کنند که خون یا باکتری به آن متصل می شوند. بدین سبب اگر بتوان جذب پروتئین را متوقف کرد، نیمی از کارزار مقابله با عفونت تکمیل شده است.

منبع: