مبادله تفاهمنامه ۴ جانبه مطالعات شهری شیراز

ربات کشاورز: فارس طی مراسمی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس جهاددانشگاهی کشور، تفاهمنامه ای بین استانداری و جهاددانشگاهی فارس و شهرداری و دانشگاه شیراز، با هدف اجرای مطالعات شهری، مبادله شد.
در حاشیه سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس جهاددانشگاهی کشور، در جلسه ای، استاندار فارس، رییس دانشگاه شیراز، رییس جهاددانشگاهی فارس و شهردار شیراز، تفاهمنامه چهارجانبه ای درباب اجرای مطالعات جامع شهری، امضا و مبادله کردند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی فارس، این تفاهمنامه، با هدف توسعه و گسترش کارهای علمی، پژوهشی و فناورانه و بمنظور پاسخگویی به قسمتی از نیازهای ملی و منطقه ای در حوزه مدیریت و برنامه ریزی و طراحی شهری، فنی و عمرانی، حمل و نقل و ترافیک، معماری، توسعه پایدار و محیط زیست و حکمروایی شهری منعقد گردید.
محورهای ذکر شده در این تفاهم نامه شامل همکاری برای ایجاد مرجعیت علمی و تخصصی در حوزه مدیریت، برنامه ریزی و طراحی شهری در سطح ملی و منطقه ای و خاصه شهری شیراز و استان فارس؛ همکاری در توسعه و گسترش پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه مدیریت، برنامه ریزی و طراحی شهری با تکیه بر توسعه پایدار و حفظ محیط زیست؛ همکاری در بسترسازی جهت کارهای فناورانه در حوزه مدیریت و اداره و گسترش شهرها؛ همکاری در بسترسازی جهت تربیت نیروی انسانی و انتقال مهارت ها و دانش در رابطه با مدیریت، برنامه ریزی و طراحی شهری؛ همکاری در توسعه کارهای بین المللی با رویکرد توسعه پایدار و معرفی پتانسیل های کشور در مباحث فنی و عمرانی، شهرسازی و معماری است.
همین طور همکاری برای هم افزایی بمنظور انجام پژوهش های بنیادین، پایدار و ایجاد دانش در حوزه برنامه ریزی شهری و منطقه ای؛ کمک به شناسایی نیازهای بنیادین، کاربردی و توسعه ای مورد نیاز در حل مسائل شهری و زمینه سازی مناسب برای ارتقای کارهای پژوهشی و علمی در رابطه با این حوزه؛ همکاری در گفتمان سازی و سیاست گزاری با بوجودآوردن شبکه پویای نخبگانی و تأثیرگذاری بر پروسه تصمیم ساز جهت تحقق اولویت های فرهنگی متناسب با مسائل فرهنگی شهر و مطالعه و پژوهش های کاربردی بر روی مسائل و لطمه های اجتماعی شهری از قبیل فقر و حاشیه نشینی و…؛ همکاری در تبیین و ارائه راهکارهای عملی در راستای توسعه پایدار شهری و همین طور انجام مطالعات امکان سنجی و مطالعات فرصت و مکان یابی و همین طور ارائه خدمات ارزیابی، نظارت و پایش در طرح ها و پروژه های مختلف شهری از دیگر محورهای تفاهم نامه مذکور است.
طبق این تفاهمنامه باید ظرف مدت حداکثر یک ماه، کارگروهی با ترکیب نمایندگانی از استانداری و جهاددانشگاهی فارس و شهرداری و دانشگاه شیراز، تحت عنوان شورای راهبری و پیگیری، تشکیل شده و با برگزار جلساتی منظم و مداوم، موارد مندرج در این سند پیگیری و دنبال شود.
همین طور قرار شد که جلسات کارگروه مشترک به تناوب در استانداری یا جهاددانشگاهی فارس برگزار شده و مسئولیت پیگیری مفاد ذکر شده در تفاهمنامه از طرف رییس جهاددانشگاهی فارس، پیگیری و دنبال شود.

منبع: