گرمایش زمین مغز انسان را هدف گرفته است

به گزارش ربات کشاورز، خراسان رضوی گروه بین المللی از محققان به رهبری دانشگاه وین تاثیر بالقوه تغییرات آب وهوایی بر مغز انسان را مشخص کرده اند.
به نقل از ارث، کارشناسان درحال بررسی این مورد هستند که چگونه محیط درحال تغییر ما امکان دارد بر عملکرد مغز هم اکنون و در آینده تاثیر بگذارد.
محققان معتقدند که تغییرات اقلیمی انسانی، تهدیدی اساسی به منظور زندگی اجتماعی است. دکتر کیمبرلی سی دول، نویسنده اصلی این مقاله، بر فوریت این تحقیق تصریح کرد.
وی می گوید: ما مدت هاست می دانیم که عوامل محیطی می توانند منجر به تغییراتی در مغز شوند، با این وجود، ما تازه آغاز به بررسی این مورد کرده ایم که چگونه تغییرات آب وهوایی، بزرگترین تهدید جهانی زمان ما، امکان دارد مغز ما را تغییر دهد.
با عنایت به رویدادهای آب وهوایی شدیدی که هم اکنون تجربه می نماییم، در کنار عواملی مانند آلودگی هوا، نحوه دسترسی ما به طبیعت و استرس و اضطرابی که مردم در مورد تغییرات آب وهوا تجربه می کنند، خیلی مهم است تا تأثیری که این همه می تواند بر مغز ما داشته باشد را درک نماییم. تنها در این صورت است که می توانیم راه هایی برای کاهش این تغییرات پیدا نماییم.
مطالعات انجام شده از دهه ۱۹۴۰، به طور عمده بر روی موش ها، نشان داده است که عوامل محیطی می توانند به صورت قابل توجهی بر رشد و شکل پذیری مغز تاثیر بگذارند. اثرات مشابهی در انسان مشاهده شده است، بخصوص در تحقیقاتی که به بررسی تأثیرات فقر بر رشد مغز پرداخته و تأثیرات محیطی را بر عملکرد مغز برجسته می کند.
این مقاله خواهان تحقیقات فوری در مورد چگونگی قرار گرفتن در معرض رویدادهای شدید آب وهوایی مانند امواج گرما، خشکسالی، طوفان، آتشسوزی جنگلها و سیل شده که امکان دارد ساختار، عملکرد و سلامت کلی مغز را تغییر دهد و به دنبال کشف این مورد خواهد بود که چگونه این تغییرات امکان دارد تغییرات در رفاه و رفتار را توضیح دهند.
عملکرد مغز و تغییرات آب وهوایی حوزه های بسیار پیچیده ای هستند. ما باید آنها را به هم مرتبط بدانیم و برای حفاظت از مغزمان در مقابل حقیقت های آینده تغییرات آب وهوایی، اقداماتی را انجام دهیم و از مغزمان بهتر استفاده نماییم تا با آن چه هم اکنون اتفاق می افتد کنار بیاییم و از سناریوهای بدتر جلوگیری نماییم.
این مقاله در مجله Nature Climate Change انتشار یافته است.

منبع: