کم بارشی کشور به کمتر از یک درصد رسید

ربات کشاورز: بنا بر اعلام سازمان هواشناسی، بارش کشور از شروع سال آبی جاری نسبت به میانگین بلندمدت ۰.۹ درصد کمتر بوده است.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا میانگین بارش کشور طی هفت روز منتهی به ۱۹ خرداد ۰.۸ میلیمتر بود این در حالیست که میانگین بارش در بلندمدت ۱.۳ میلیمتر بود. بدین ترتیب ۳۶.۷ درصد کاسته شده است.

میانگین بارش کشور از آغاز ماه جاری منتهی به ۱۹ خرداد، ۵.۱ میلیمتر و میانگین بلندمدت ۱۷.۵ میلیمتر بود ازاین رو ۱۷.۵ درصد بیشتر شده است.

میانگین بارش کشور طی فصل جاری منتهی به ۱۹ خرداد، ۹۵.۸ میلیمتر و میانگین بارش بلندمدت ۶۰ میلیمتر بود ازاین رو ۵۹.۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

میانگین بارش کشور از آغاز سال آبی جاری (مهر ۱۴۰۲) منتهی به ۱۹ خرداد، ۲۲۰ میلیمتر و میانگین بلندمدت ۲۲۲ میلیمتر است ازاین رو ۰.۹ درصد کمتر شده است.

میانگین بارش در ۱۴ استان بالاتر از شرایط نرمال بود. بیشترین بارش تا ۱۹ خرداد در ارتباط با سیستان بلوچستان بود. میانگین بارش این استان طی سال آبی جاری ۱۳۲.۷ میلیمتر بوده این در حالیست که میانگین بلندمدت ۸۷.۹ میلیمتر بارش ثبت شده است ازاین رو ۵۰.۹ درصد بارندگی بیشتری دریافت کرده است.

سایر استانها تا ۱۹ خرداد کمتر از شرایط نرمال بارش دریافت کرده اند که دراین میان سمنان وضعیت بمراتب بدتری داشته است، بگونه ای که ۶۶.۸ میلیمتر در سال آبی جاری بارش دریافت کرده این در حالیست که میانگین بارش استان طی این بازه زمانی در دراز مدت ۱۰۳.۴ میلیمتر بوده است ازاین رو کاهش ۳۵.۴ درصدی یافته است.

تهران هم جزو استانهای کم بارش کشور است. بارش آن در بلندمدت ۲۵۷.۶ میلیمتر بوده این در حالیست که تا ۱۹ خرداد ۱۸۶.۵ میلیمتر بارش دریافت کرده است ازاین رو ۲۷.۶ درصد کم بارشی دارد.

منبع: