در دومین گردهمایی باشگاه صادراتی ها؛ بالاترین شرکت های صادراتی دانش بنیان کشور معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند

ربات کشاورز: در دومین گردهمایی باشگاه شرکت های صادراتی دانش بنیان بالاترین شرکت های صادراتی دانش بنیان کشور معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند. به […]