۱۵ فروردین؛ روز ملی ذخایر ژنتیکی وزیستی محافظت از ذخایر ژنتیکی مسئولیت اجتماعی برای آیندگان است

به گزارش ربات کشاورز، سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاد دانشگاهی، حفاظت ذخایر ژنتیکی را مسئولیت اجتماعی برای آیندگان دانست. […]