توسط محققان مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران محقق شد؛ شناسایی مخمرهای جلوگیری کننده از آلودگی قارچی انگور

ربات کشاورز: پژوهشگران کشور در مطالعه ای موفق به شناسایی سویه های مخمری شدند که از آلودگی قارچی انگورها جلوگیری می کند.به گزارش ربات کشاورز […]