توسعه خدمات توانمندسازی شركتهای دانش بنیان در استان ها

serviceآموزشتخصصخدمات

به گزارش ربات كشاورز عرضه خدمات توانمندسازی شركتهای دانش بنیان در استانها توسط معاونت علمی و فناوری صورت می گیرد.به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، راه اندازی مراکز توانمندسازی در استان ها، گامی کلیدی در راه توسعه شرکت های دانش بنیان و فناور است. رئیس مرکز شرکت های دانش بنیان