خدمت ویژه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی به مناسبت هفته پژوهش

serviceآموزشالكترونیكیباكتری

ربات کشاورز: بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در امتداد پشتیبانی از آموزش های حوزه میکروبیولوژی و خدمات دهی به اساتید و پژوهشگران کشور، خدمت ویژه ای را به مناسبت هفته پژوهش در قالب ˮطرح پشتیبانی از آموزش میکروبیولوژی ˮ ارائه می کند. به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا،

توسعه خدمات توانمندسازی شركتهای دانش بنیان در استان ها

serviceآموزشتخصصخدمات

به گزارش ربات كشاورز عرضه خدمات توانمندسازی شركتهای دانش بنیان در استانها توسط معاونت علمی و فناوری صورت می گیرد.به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، راه اندازی مراکز توانمندسازی در استان ها، گامی کلیدی در راه توسعه شرکت های دانش بنیان و فناور است. رئیس مرکز شرکت های دانش بنیان