معاون مرکز تعاملات بین­ المللی علم و فناوری خبر داد؛ ۹ هزار همکاری موفق با متخصصان ایرانی خارج از کشور در ۸ سال اخیر

به گزارش ربات کشاورز، معاون مرکز تعاملات بین­ المللی علم و فناوری اظهار داشت: در هشت سال قبل حدود ۹ هزار همکاری موفق با متخصصان […]